Thinglink som opsamlingsplatform

Thinglink brugt som en måde at samle op på et forløb og til kollaborativt at skabe en fælles platform, hvor eleverne kan finde definitioner af begreber fra undervisningen.

 • I danskundervisningen har vi arbejdet med et forløb om litteraturlæsning, hvor en række analyseredskaber blev præsenteret for eleverne (fremstillingsformer, fortæller-typer, personkarakteristik, osv.). Forløbet havde til formål gennem teori og praktiske øvelser at skabe en fælles terminologi omkring litteraturanalysens forskellige aspekter og samtidig styrke elevernes forståelse for og anvendelse af disse.
 • Som opsamling på forløbet samarbejdede klassen om at skabe en fælles platform, hvor disse analyseredskaber blev beskrevet, og som eleverne kunne vende tilbage til som eksamensforberedelse, eller hvis de havde glemt, hvordan man analyserer eksempelvis en novelle i dansk.
 • Eleverne blev inddelt i grupper og fik hver især ansvar for et litterært begreb eller redskab. Opgaven bestod i at lave en beskrivelse af begrebet, finde links til gode websites, finde modeller eller illustrationer af begrebet osv. Disse informationer blev samlet i en fælles Thinglink, som klassen havde adgang til og kunne tilgå i hele deres gymnasietid.
 • Intentionen var at gentage øvelsen som opsamling på hvert forløb, for at få eleverne til se det som en fast opgave at samarbejde om at samle viden.
 • Øvelsen fungerede godt og efter hensigten, men det er værd at bemærke, at læreren skal minde eleverne om eksistensen af platformen, da bevidstheden om den let forsvinder.

Faldgruber

 • Kun en enkelt elev kan redigere i den fælles Thinglink ad gangen, og det er derfor værd at styre selve redaktionsopgaven stramt.
Advertisements

Dansk-historieforløb med ThingLink

ThingLink brugt dels som ressourcerum, dels som platform for elevernes organisering af det dansk-historiefaglige stof til en tidslinje i ThingLink.

 • Forløbets centrale ThingLink er blevet brugt som et ressourcerum indeholdende kompendium, grupper og produktkrav.
 • Grupperne fik tildelt hver deres “boble” i vores ThingLink, hvor de skulle oprette et googledrevdokument, som de brugte til fælles notetagning.
 • Som afslutning på forløbet omorganiserede de googledrevnoterne og den viden, de havde fået på deres ekskursion til Den gamle by, til deres egen tidslinje i ThingLink. Det var afgørende, at de først lavede en analog skitse til deres baggrundsbillede, da baggrundsbilledet i ThingLink ikke kan ændres.
 • Det ene mål med forløbet var således, at elevernes fik skabt et litteraturhistorisk og historisk overblik.
 • Det andet mål var at arbejde med elevernes digitale kompetencer – først ved at de anvendte vores lærergenererede ThingLink og samarbejdede i googledrev, dernæst ved at de selv arbejdede med ThingLink som værktøj for formidling af det faglige stof.

Faldgrube:

 • Sørg for at eleverne laver en analog skitse, inden de laver baggrundsbilledet til deres ThingLink. Når baggrundsbilledet først er blevet oprettet som en thinglink, kan det nemlig ikke ændres.

Remediering med ThingLink

ThingLink brugt til afslutning på modernismeforløb, hvor eleverne remedierede modernismebegrebet.

 • Efter et langt modernismeforløb brugte eleverne den sidste lektion på at remediere deres viden om modernismen til et visuelt udtryk.
 • De repeterede først pointerne fra tekstanalyserne
 • Dernæst illustrerede de – på vidt forskellig vis – centrale elementer af modernismen på et stykke papir.
 • Afslutningsvist brugte de skitsen som baggrund for væsentlige pointer.
 • Enkelte grupper nåede at lave en “metaboks”, hvor de forklarede, hvorfor illustrationen så ud, som den gjorde.

Made with Padlet

Evt. Faldgruber

 • Selve forhandlingen og udførelsen af skitsen tager længere tid, end man lige tænker. I ovennævnte tilfælde betød det, at der ikke var så meget tid til at plotte viden ind i gruppernes thinglink.